Allmänna villkor

§ 1 Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 januari 2010 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan myndig fysisk person eller juridisk person (Kunden) och Kiper IT-konsult.

§ 2 Avtalet
2.1 Avtal anses ha ingåtts då Kunden har gjort beställning av tjänst eller vara och Kiper IT-konsult har bekräftat och godkänt beställningen. Kiper IT-konsult förbehåller sig rätten att göra en sedvanlig kreditupplysning avseende kunden.
2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst:

  1. Genom att fylla i ett särskilt beställningsformulär, vilket skickas till Kiper IT-konsult per post, eller
  2. Genom att kund beställer vara/tjänst; elektroniskt på Webbplatsen (www.kitkonsult.se), via e-post, post eller
  3. Genom att kund muntligen beställer vara/tjänst eller annars genom att kund på annat sätt ingår särskilt avtal med Kiper IT-konsult.

2.3 Dessa allmänna villkor är utan undantag en integrerad del av avtalet mellan parterna. I de fall där det i avtalet, eller till avtalet hörande bilagor, finns särskilda avtalsbestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor skall de särskilda avtalsvillkoren äga företräde framför de allmänna.
2.4 Avtalet gäller från den dag avtalet undertecknats av båda parter, eller då beställningen har godkänts och bekräftats av Kiper IT-konsult, eller annars vid den tid då tjänsten har öppnats för användning om det sker tidigare. Avtalet gäller därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) kalendermånader. Uppsägningstiden börjar löpa från och med närmaste månadsskifte efter uppsägningen.
2.5 Uppsägningar skall vara Kiper IT-konsult tillhanda skriftligen.

§ 3 Tjänsten
3.1 Tjänsten tillhandahålls i enlighet med vad som skriftligen avtalats eller annars regleras i de allmänna villkoren eller tillhörande bilagor. Kiper IT-konsult förbehåller sig rätten att göra tillägg till, ta bort eller förändra de tjänster som avtalats om när som helst och från tid till annan under förutsättning att tilläggen eller förändringarna inte medför väsentlig olägenhet för Kunden.
3.2 Kunden skall underrättas senast en (1) månad innan de eller den av Kiper IT-konsult angivna förändringen eller förändringarna träder i kraft om förändringen är till nackdel för Kunden. Detta kan ske genom anslag på hemsidan. Kunden har rätt att säga upp avtalet under förutsättning att förändringen inte är obetydlig eller annars om den vållar kunden betydande olägenhet. Uppsägningen äger verkan från förändringens ikraftträdande.
3.3 Kunden äger inte rätt att göra några andra påföljder gällande vid Kiper IT-konsult förändringar än vad som anges i denna punkt.
3.4 Kiper IT-konsult förbehåller sig rätten att när som helst från tid till annan ändra programvara och utrustning och/eller installera nya releaser och versioner av Kiper IT-konsult tillhandahållna tjänster.

§ 4 Drift och underhåll
4.1 Kiper IT-konsult åtar sig att efter felanmälan skyndsamt påbörja felavhjälpning av driftavbrott eller andra trafikhindrande fel. Felanmälan skall ske till supporten, via E-post eller telefon företrädesvis vardagar mellan 09:00-18:00. Kiper IT-konsult kan ej göras ansvarig för driftavbrott som helt eller delvis kan hänföras till kunden, för fel som ligger utanför Kiper IT-konsult kontroll eller för fel som är hänförliga till Kiper IT-konsult underentreprenörer eller leverantörer.
4.2 I det fall felet helt eller delvis kan hänföras till Kunden eller till annan för vilken Kunden svarar äger Kiper IT-konsult rätt till ersättning från Kunden. Kiper IT-konsult har i dessa fall rätt att debitera Kunden för nedlagt arbete enligt vid var tid gällande prislista.
4.3 Kiper IT-konsult skall utföra löpande underhåll och service av Webbhotellet/Serverhotellet och därtill hörande utrustning. Vid sådana tillfällen förbehåller sig Kiper IT-konsult rätten att tillfälligt göra uppehåll i tillhandahållande av Tjänsten samt att begränsa tillgängligheten till Internet/Webbplatsen. Avbrott som sker för planerat underhåll skall inte ses som driftavbrott. Vid omfattande åtgärd skall Kunden underrättas innan åtgärden vidtages.

§ 5 Tillgänglighet
5.1 Kiper IT-konsult garanterar en genomsnittlig upptid om 99 %.
5.2 Återbetalning kan ske då överenskommen bandbredd in till Kundens servrar ej har varit tillgänglig enligt garanterad upptid om felet ligger innanför Kiper IT-konsult kontroll och driftavbrottet inte avser planerat underhåll enligt ovan. Kortare serviceavbrott kan uppstå även under normal drift och föranleder ingen rätt till kompensation eller ersättning.
5.3 Återbetalning sker efter att Kund har kommit in med skriftlig begäran om detta samt att Kiper IT-konsult har undersökt och funnit att förutsättningar för rätt till återbetalning föreligger. Skriftlig begäran om återbetalning skall inkomma till Kiper IT-konsult senast trettio (30) dagar efter återställande av aktuellt driftavbrott, i annat fall förfaller kundens rätt till ersättning. Kunden äger inte rätt att göra andra påföljder gällande vid brist i garanterad upptid/tillgänglighet än vad som anges i denna punkt.
5.4 Återbetalning sker genom återbetalning av Kundens månadsavgift i proportion till den tid som störningen eller avbrottet varat. Kunden har endast rätt till ersättning genom avdrag på kommande faktura. För närmare reglering av detta hänvisas till vid var tid gällande Servicenivåavtal (SLA) vilket finns publicerat på hemsidan.

§ 6 Ansvar
6.1 Kiper IT-konsult ansvarar för att tillhandahålla tjänsten enligt vad som avtalats, fullgöra sina åtaganden enligt gällande lagar och förordningar samt för att utföra tjänsten på ett fackmannamässigt sätt.
6.2 Kunden förbinder sig att använda tjänsten i enlighet med vad som avtalats samt enligt gällande lagar, regler och förordningar, samt att i rätt tid betala förfallna avgifter.
6.3 Det åligger kunden att säkerställa att tredje man inte äger rätt att ta bort eller förändra Kundens tillgångar från Leverantörens driftställe i enlighet med avtalade villkor.
6.4 Kunden äger inte rätt att använda resurser eller att annars söka obehörig åtkomst till Kiper IT-konsults hård- eller mjukvara, system eller annan data som ej är avsedd för Kunden.
6.5 Kunden är i förhållande till Kiper IT-konsult ensam ansvarig för att information, hänförlig till kundens användande av tjänsten eller till någon som kunden svarar, som har överförts till eller hanteras inom tjänsten:

  1. Ej utgör intrång i tredje mans rätt eller på något annat sätt står i strid med gällande lagstiftning
  2. Är att betrakta som stötande, kränkande och/eller oetisk
  3. Kan skada Kiper IT-konsult eller annan.

Vid brott mot någon av ovanstående punkter har Kiper IT-konsult rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i tjänsten och/eller fortsatt användning av tjänsten. Kiper IT-konsult förbehåller sig rätten att från tid till annan bedöma huruvida information eller annan data kan anses vara stötande, kränkande och/eller oetisk.
6.6 Kiper IT-konsult har rätt att ta del av all information som överförts eller lämnats till tjänsten för att kunna fullgöra ovanstående rättighet. Kunden skall lämna Kiper IT-konsult allt biträde för genomförande av sådan undersökning.
6.7 Kunden är i förhållande till Kiper IT-konsult ensam ansvarig för information, varor och/eller tjänster som kunden tillhandahåller via Internet.
6.8 Kunden ansvarar för att i förväg ha säkerställt alla erforderliga tillstånd finns för såväl de varor och tjänster som Kunden tillhandahåller samt för att allt emottagande, spridning och/eller lagring av information sker i enlighet med gällande rätt.
6.9 Kunden ansvarar för att obehöriga ej kan ta del av lösenord och därmed jämförlig information genom att förvara de/den på betryggande sätt.

§ 7. Avgifter
7.1 Avgifter utgår enligt Kiper IT-konsult vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Avgifter kan bestå av rörliga, fasta eller engångsavgifter.
7.2 Har inte fast pris uttryckligen avtalats äger Kiper IT-konsult rätt att löpande justera priset. Kiper IT-konsult äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om höjningen är hänförlig till förändring av valutakurser eller andra omständigheter som ligger utanför Kiper IT-konsult kontroll och som påverkar kostnaden för den avtalade tjänsten.
7.3 Kiper IT-konsult förbehåller sig rätten till avgiftshöjning. Avgiftshöjningar skall skriftligen meddelas Kunden minst trettio (30) dagar i förväg. Detta kan ske via brev, fax, e-post eller genom anslag på Kiper IT-konsult hemsidor. Avgiftssänkningar behöver inte meddelas Kunden i förväg.
7.4 Om inte annat följer av avtalet, medger härigenom Kunden att Kiper IT-konsult äger rätt att debitera avgifter då tjänsten är driftfärdig eller från det tidigare datum då Kunden börjat utnyttja tjänsten.
7.5 I det fall Kiper IT-konsult har utnyttjat sin rätt enligt § 8.3 och stängt av kundens tjänst, kvarstår ändå kundens skyldighet att betala förekommande fasta avgifter.

§ 8 Betalning
8.1 Om inte annat avtalats faktureras rörliga avgifter månadsvis i efterskott och fasta avgifter månadsvis i förskott. Fakturan skall anses ha kommit Kunden tillhanda senast fem (5) arbetsdagar efter att fakturan avsänts till av kunden uppgiven adress.
8.2 Kunden skall betala till det konto och före det förfallodatum som anges i fakturan. Betalning skall anses ha fullgjorts då betalningen är Kiper IT-konsult tillhanda.
8.3 Har full betalning inte skett senast tio (10) dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger Kiper IT-konsult rätt att med omedelbar verkan stänga av avtalade Tjänster tills full betalning sker.
8.4 Har Tjänst stängts av med stöd av § 9.3 utgår en särskild öppningsavgift för öppning av Tjänsten.  
8.5 Vid försenad betalning utgår en årlig dröjsmålsränta om femton (15) procent, från förfallodagen till dess full betalning sker. Kiper IT-konsult äger även rätt att debitera lagstadgade påminnelseavgifter och eventuella inkassoavgifter.
8.6 Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet.
8.7 Om Kunden byter faktureringsadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas Kiper IT-konsult.  
8.8 Om det finns anledning att befara att Kunden inte kan antas fullgöra sina åtaganden gentemot Kiper IT-konsult äger sistnämnda rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Istället för att säga upp Avtalet får KIPER IT-KONSULT begära att Kunden ställer säkerhet för fullgörandet av sina skyldigheter gentemot Kiper IT-konsult. Med säkerhet för beställda tjänster menas ett belopp motsvarande betalning av såväl löpande som fasta avgifter minst tre (3) månader i förväg vilket avräknas i efterskott mot faktisk kostnad. Om Kunden är oförmögen eller vägrar att ställa sådan säkerhet äger Kiper IT-konsult säga upp Avtalet med omedelbar verkan.
8.9 Kunden skall snarast meddela Kiper IT-konsult om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 15 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.

§ 9 Domännamn
9.1 Kiper IT-konsult förmedlar registrering av domännamn till domännamnsregistrator för önskad toppdomän. Kiper IT-konsult ansvarar inte för registratorns handlande och ansvarar inte för att önskat domännamn som vidarebefordrats blir registrerat.
9.2 Kiper IT-konsult ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av att domännamn inte registrerats.

§ 10 Immateriella rättigheter
10.1 Alla immateriella rättigheter till utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av Kiper IT-konsult, är och förblir, Kiper IT-konsults eller dess licensgivares, egendom. Kunden erhåller genom avtalet en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för Kunden för Kundens användning av beställda tjänster.
10.2 Kunden är ej berättigad till att duplicera, mångfaldiga eller på annat sätt kopiera tillhandahållen mjukvara.

§ 11 Risken för förlust eller/och förvanskning av förmedlad information
11.1 Kiper IT-konsult är inte ansvarig för förlust eller förvanskning av den information som förmedlas elektroniskt genom tjänsten.
11.2 Kiper IT-konsult är inte skyldig att ta säkerhetskopia av den information som överförts från Kunden till Kiper IT-konsult om detta inte särskilt avtalats.

§ 12 Skadestånd
12.1 Kiper IT-konsult ansvarar endast för direkta skador som orsakats genom vårdslöshet av Kiper IT-konsult eller av någon som Kiper IT-konsult svarar för.
12.2 Kiper IT-konsult ansvar för tjänsten omfattar inte fel som är av mindre betydelse för tjänstens avsedda användning eller som inte innebär annat än ringa olägenhet för Kunden.
12.3 Kiper IT-konsult ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktivitet/produktion eller andra affärsförluster som Kunden kan tänkas göra. Inte heller ansvarar Kiper IT-konsult för tredjemansskador, hinder för kunden att uppfylla åtagande gentemot tredje man och inte heller annan skada som inte rimligen kunnat förutses av Kiper IT-konsult.
12.4 Kunden skall hålla Kiper IT-konsult skadeslös från krav riktade mot Kiper IT-konsult från tredje man till följd av information som Kunden ansvarar för enligt § 6.
12.5 Kiper IT-konsult ansvarar inte för förlorad information och inte heller för förvanskning av information till följd av tredje parts obehöriga intrång i Kiper IT-konsult datorresurser.
12.6 Kiper IT-konsult skadeståndsansvar är begränsat till maximalt 5 000 kr per skada.

§ 13 Hävningsgrunder
13.1 Om part gör sig skyldig till kontraktsbrott och ej vidtagit rättelse senast tjugo (20) dagar efter det att skriftlig anmaning lämnats av den andra parten, äger den senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet.
13.2 Part har alltid rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, är i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.

§ 14 Force Majeure
Parterna är befriade från påföljd om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständigheter avses bl.a. arbetskonflikt, krig, blixtnedslag, eldsvåda, ogynnsamma väderförhållanden, olyckshändelse, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, myndighetsingripande, beslag, brist på transporter, energi eller annan liknande omständighet. Om ett Force Majeure läge inträffar skall vederbörande part meddelas.

§ 15 Överlåtelse av avtal
Kundens överlåtelse av avtalet får endast ske efter skriftligt godkännande från Kiper IT-konsult. Kiper IT-konsult äger alltid rätt att överlåta fordran mot kund som uppkommit enligt avtal samt att överlåta avtalet i samband med fusion, förvärv eller annan omstrukturering av Kiper IT-konsults verksamhet.

§ 16 Sekretess
Parterna förbinder sig att för utomstående inte avslöja sådan information som endera part erhållit och är att betrakta som affärshemligheter eller på annat sätt är konfidentiell. Parterna skall också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information sprids eller avslöjas till tredje part av anställda hos endera part eller av annan som part svarar för.

§ 17 Ändring av Villkor
17.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 Januari 2010 och därefter tillsvidare. Ändringar i Kiper IT-konsults allmänna villkor skall aviseras med minst en (1) månads varsel.
17.2 Om eventuella ändringar är till väsentlig nackdel för Kunden äger Kunden rätt att säga upp avtalet med verkan från det att ändringen träder i kraft. En sådan uppsägning skall ske skriftligen och senast vid avtalsändringens ikraftträdande.

§ 18 Ångerrätt (Gäller Enbart Konsumenter)
18.1 Ångerfrist
I det fall kunden är konsument enligt svensk rätt äger denne rätt att frånträda avtalet under förutsättning att kunden meddelar Kiper IT-konsult om detta inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingicks (ångerfristen).
18.2 Undantag från ångerfristen
I det fall kunden (konsumenten) samtycker till att Kiper IT-konsult påbörjar driftsättningen av tjänsten under ångerfristen, d v s inom ovan angivna fjorton (14) dagar, gäller inte ångerfristen. Kunden är härmed införstådd med att om tjänsten driftsatts eller fullgörande har påbörjats med konsumentens godkännande, eller konsumenten har börjat använda tjänsten under ångerfristen förfaller ångerrätten som anges i 18.1 ovan.

§ 19 Konsekvenser av avtalets upphörande
När avtalet upphör att gälla förfaller även Kundens rätt att nyttja Kiper IT-konsult tjänster. Vid uppsägningstidens slut är Kunden skyldig att snarast återlämna/avinstallera den av Kiper IT-konsult eventuellt tillhandahållna programvara för tjänsten, samt att skriftligen bekräfta att så har gjorts.

§ 20 Tvist
20.1 Tvist angående avtalet, dess tillämpning eller tolkning skall avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans. Vid prövningen skall svensk rätt tillämpas.
20.2 Oaktat ovanstående förbehåller sig Kiper IT-konsult  rätten att föra talan inför annan allmän domstol eller kronofogdemyndighet avseende obetalda fordringar för avtalade tjänster.